Mechatronika - Bakalářský studijní program

Elektronická přihláška

Stránky ústavu: http://www.umt.fme.vutbr.cz/
Prezentace oboru: Prezentace v PPT

Charakteristika oboru

Mechatronika představuje vědní oblast, která se v současné době ve vyspělých zemích nebývale rychle rozvíjí. Jedná se o obor, který v sobě integruje přesnou mechaniku, elektrotechniku a elektroniku s inteligentním počítačovým řízením. Mechatronika jako vědní obor vznikla z praktických požadavků doby, neboť v současném inženýrství stěží najdeme moderní výrobek, který by neobsahoval jak základní elektromechanickou (hydraulickou, pneumatickou, …) strukturu, tak i elektronické řídící soustavy. Typickým mechatronickým produktem je tedy soustava s prvky inteligentního chování, schopná reagovat na změny prostředí, detekovat kritické provozní stavy a optimalizovat svoji odezvu na dynamicky se měnící okolní podmínky. Tyto komplexní technické produkty musí být od počátku navrhovány jako interaktivní celek, aby bylo dosaženo tzv. synergického efektu. Jen v takovém případě má totiž výsledný produkt lepší vlastnosti, než by vznikly pouhým aditivním skládáním vlastností strojních, elektrotechnických a elektronických subsoustav.
Výuku mechatroniky na VUT v Brně, jako samostatné inženýrské specializace, zajišťuje Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI ve spolupráci s Ústavem automatizace a informatiky FSI a Ústavem výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT. Jedná se tedy o mezifakultní studium, kde přednášejí odborníci z několika ústavů FSI a FEKT. K dispozici jsou počítačové učebny a rozsáhlé laboratoře obou fakult, dále jsou ve struktuře ÚMTMB FSI začleněna zastopení významných evropských firem HBO a Brüel & Kjaer Vibro, které umožňují seznámit studenty a doktorandy s nejmodernější zkušební a laboratorní technikou a softwarovými produkty na zpracování výsledků měření.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Cílem studia je získání základních interdisciplinárních znalostí z oblastí mechaniky, elektrotechniky, elektroniky a počítačových věd, a schopnost jejich tvůrčího využití při návrhu mechatronických soustav, specifikovaných v předchozím odstavci. Kromě teoretických disciplín je kladen důraz na experimentální ověření a fixování získaných poznatků v laboratořích ústavu, vybavených nejnovějšími produkty renomovaných výrobců měřící techniky, kteří mají na půdě ústavu svá obchodní zastoupení. Snahou je tedy vychovat absolventy se širokým rozhledem, vybavené jak potřebným teoretickým základem, tak i praktickými zkušenostmi z oboru.

Podmínky přijetí ke studiu

Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání uchazeče a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta.

Možnosti uplatnění

Možnosti uplatnění jsou díky širokému vědnímu základu mechatroniky velmi rozmanité. Dosavadní absolventi se uplatňují jak ve strojírenských, tak i v elektrotechnických průmyslových subjektech, a poptávka po jejich mezioborové kvalifikaci neustále roste. Navíc v mechatronice akcentovaný systémový přístup k řešení problémů se stále více uplatňuje i v ekonomice, obchodě, biomedicíně a dalších oborech.

Možnosti dalšího studia

Absolvent má možnost pokračovat v magisterském studiu oboru Mechatronika a později i získat vědeckou hodnost Ph.D. s vyhlídkou na případnou vědeckou či akademickou kariéru.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Ústav aktivně využívá fungující bilaterální smlouvy o výměně studentů v rámci programu SOCRATES/ERASMUS s následujícími zahraničními institucemi: Německo: TU Darmstadt - FB Mechanik, TU Chemnitz, Fachhochschule Merseburg, Polsko: Warsaw Polytechnic, Faculty of Mechatronics, Technicko-zemědělská akademie, Fakulta strojní, Bydgoszcz, Dánsko: University College of Aarhus, Irsko: Dublin City University, School of Mechanical and Manufacturing Eng., Portugalsko: Instituto Politécnico de Lisboa, Malta: The University of Malta
Kromě nich nabízejí možnosti zahraničních exkurzí či krátkodobých stáží i některé zahraniční firmy, v posledních letech opakovaně například firma Siemens.

Další výhody studia

Bakalářský studijní program Mechatronika vám nabízí:

Pedagogický poradce

doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D., tel: 541 142 853, e-mail: grepl@fme.vutbr.cz
SPORT    KOLEJE    VUT V Brně
Design: Haltof V., Kozubík R.  Realization: Kozubík R.    (c) 2009 FSI, VUT v Brně