Podmínky přijetí do bakalářského studia

Tato stránka obsahuje stručný a předběžný přehled základních podmínek pro přijetí. Jejich přesné znění je dáno Směrnicí děkana č. 4/2014.

Podmínky přijetí ke studiu

Do BSP (bakalářský studijní program) mohou být přijati uchazeči, kteří splní následující dvě podmínky (§ 48 a § 49 Zákona o VŠ):

Přihlášky ke studiu

Přihlášku lze podat buď elektronicky, nebo v papírové formě. Termín podání přihlášek (v papírové podobě rozhoduje razítko podací pošty) je do 31. března 2015. Přijetím přihlášky se zahajuje přijímací řízení.

Přijímací zkouška

Součástí přijímacího řízení do BSP je přijímací zkouška, pokud není děkanem fakulty prominuta. Přijímací zkouška je písemná z matematiky a fyziky, v rozsahu učební látky střední školy.

Termín konání přijímací zkoušky

K přijímací zkoušce budou pozváni doporučeným dopisem řádně přihlášení uchazeči, a to nejpozději jeden měsíc přede dnem konání zkoušky. V pozvánce bude uveden den a hodina, kdy se má uchazeč ke zkoušce dostavit. Řádný termín přijímací zkoušky je od 22. 6. do 25. 6. 2015. Náhradní termín je stanoven na 29. 6. 2015. Omluvu nepřítomnosti při přijímací zkoušce je třeba podat písemně v dostatečném předstihu. Omluvený uchazeč koná zkoušku v náhradním termínu; uchazeči není ke zkoušce v tomto termínu zasílána pozvánka. Nedostaví-li se uchazeč bez omluvy k přijímací zkoušce, přijímací řízení se zastavuje.

Prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří splňují alespoň jednu z následujících pěti podmínek:

  1. V roce 2015 maturovali z fyziky nebo z matematiky a dosáhli alespoň v jednom z těchto dvou předmětů klasifikace výborně nebo chvalitebně.
  2. V roce 2015 studovali v posledním ročníku střední školy a přitom dosáhli studijního průměru do 1,7 pro obory Fyzikální inženýrství a nanotechnologie a Matematické inženýrství, do 2,0 pro ostatní obory BSP Aplikované vědy v inženýrství a pro obor Strojní inženýrství a obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost a do 2,3 pro ostatní (profesní) obory BSP Strojírenství. Studijní průměr se vypočítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek na závěrečných vysvědčeních 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení 4. ročníku.
  3. V národní srovnávací zkoušce z matematiky v roce 2015 se umístili mezi 50 % nejlepších (viz www.scio.cz).
  4. Dosáhli alespoň 50 % bodů v závěrečném testu konaném v roce 2014 v rámci přípravného kurzu matematiky nebo v rámci přípravného kurzu fyziky na FSI.
Další možnosti prominutí přijímací zkoušky:
  1. V dalších výjimečných případech (například u uchazečů, kteří dosáhli vynikajících výsledků v odborných olympiádách, soutěžích a dalších činnostech souvisejících s oborem studia, u absolventů vysokoškolského studia v příbuzných oborech apod.) rozhodne o prominutí přijímací zkoušky děkan.
  2. Úspěšné vykonání přijímací zkoušky na FIT, FEKT a FAST VUT v roce 2015 lze uznat při případném převodu přihlášky na FSI. Děkan může uznat výsledky přijímací zkoušky v roce 2015 i z jiných technických fakult a na jejich základě rozhodnout o přijetí uchazeče na FSI.
Uchazeč, jemuž je přijímací zkouška prominuta, se přijímací zkoušky osobně neúčastní. O prominutí přijímací zkoušky je třeba písemně požádat děkana fakulty.

Poplatky

Poplatky spojené s přijímacím řízením ve stanoveném termínu (platební příkaz do 31.3.2015) jsou:

Tento poplatek se týká všech uchazečů přijímaných na základě přijímacího řízení (poplatek tedy platí i ti uchazeči, kterým je přijímací zkouška prominuta). Poplatek uhrazuje uchazeč složenkou nebo bankovním převodem. Pokud uchazeč tento poplatek neuhradí ve stanoveném termínu, přijímací řízení se zastavuje.

 

Kontakty

Kontakty a podrobné informace lze najít na webových stránkách fakulty http://www.fme.vutbr.cz ve složkách Uchazečům o studium a Studium. Referentku studijního oddělení lze kontaktovat na tel. č. +420 54114 2135, e-mail: rihackova@fme.vutbr.cz (Lenka Řiháčková)
SPORT    KOLEJE    VUT V Brně
Design: Haltof V., Kozubík R.  Realization: Kozubík R.    (c) 2009 FSI, VUT v Brně