Podmínky přijetí do navazujícího magisterského studia

Tato stránka obsahuje stručný a předběžný přehled základních podmínek pro přijetí. Jejich přesné znění je dáno Směrnicí děkana č. 5/2014.

Podmínky přijetí ke studiu

Do NMSP mohou být přijati uchazeči, kteří současně splní následující podmínky (§ 48 a § 49 Zákona o VŠ):

Na základě posouzení struktury (studijního plánu) a výsledků bakalářského studia a výsledků přijímací zkoušky může děkan uchazečům dále předepsat, aby si v rámci studia NMSP doplnili vybrané předměty všeobecného a technického základu, případně předměty oborového studia.

Přihlášky ke studiu

Přihlášku lze podat buď elektronicky nebo v papírové formě. Současní studenti FSI podávají pouze elektronickou přihlášku. Termín podání přihlášek (v papírové podobě rozhoduje razítko podací pošty) je do 31. března 2015. Přijetím přihlášky se zahajuje přijímací řízení.

Přijímací zkouška

Součástí přijímacího řízení do NMSP je přijímací zkouška, pokud není děkanem fakulty prominuta. Přijímací zkouška je písemná z matematiky, fyziky a technické mechaniky v rozsahu učební látky těchto předmětů v oboru Strojní inženýrství> BSP Strojírenství na FSI.

Termín konání přijímací zkoušky

Termín konání přijímací zkoušky do NMSP je 18. 5. a 19. 5. 2015. Pokud se uchazeč ze závažných důvodů omluví a jeho omluva je děkanem fakulty přijata, je pozván na náhradní termín dne 25. 5. 2015.

Prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří splní některou z následujících podmínek:

V těchto dvou případech je prominutí přijímací zkoušky automatické a vyrozumění o jejím prominutí se nezasílá. V případě pochybnosti lze splnění podmínek ověřit na studijním oddělení.
Další možnosti prominutí přijímací zkoušky:

Volba oboru studia

Pro optimální naplnění kapacity oborů je součástí přijímacího řízení do NMSP oborová část přijímací zkoušky. Předpoklady uchazečů pro studium oborů jsou posuzovány na základě struktury oboru bakalářského studia uchazeče a jeho dosavadních studijních výsledků. Posuzují se rovněž znalosti a motivace uchazeče. K tomu slouží motivační dopis, případně ústní pohovor, k němuž může být pozván zejména uchazeč z jiné fakulty. Průběh volby oboru bude upřesněn směrnicí děkana k přijímacímu řízení.

Poplatky

Poplatky spojené s přijímacím řízením jsou:

Tento poplatek se týká všech uchazečů přijímaných na základě přijímacího řízení (poplatek tedy platí i ti uchazeči, kterým je přijímací zkouška prominuta). Poplatek uhrazuje uchazeč složenkou nebo bankovním převodem. Pokud uchazeč tento poplatek neuhradí ve stanoveném termínu, přijímací řízení se zastavuje.

Kontakty

Kontakty a podrobné informace lze najít na webových stránkách fakulty http://www.fme.vutbr.cz ve složkách Uchazečům o studium a Studium. Referentku studijního oddělení lze kontaktovat na tel. č. +420 54114 2133, e-mail: brozikova@fme.vutbr.cz (Jiřina Brožíková, DiS.)
SPORT    KOLEJE    VUT V Brně
Design: Haltof V., Kozubík R.  Realization: Kozubík R.    (c) 2009 FSI, VUT v Brně