Magisterské navazující studijní programy a obory

Jsou určeny pro absolventy bakalářských studijních programů v oblasti technických věd, nebo v oblasti matematicko-fyzikálních nebo přírodních věd u uchazečů o studium oborů Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, Matematické inženýrství, a Materiálové inženýrství nebo v oblasti průmyslového designu a příbuzných oborů u uchazečů o studium oboru Průmyslový design ve strojírenství. Umožňují dále pokračovat ve studiu a získat titul inženýr.

Absolventi nacházejí uplatnění například ve strojírenském, elektrotechnickém, automobilním, leteckém průmyslu, při aplikaci špičkových technologií a nanotechnologií, v oblasti výzkumu a vývoje, v projekčních a konstrukčních ústavech a kancelářích, v managementu, obchodní a servisní činnosti, při řízení procesů, při zavádění systémů řízení jakosti, v zastoupení zahraničních firem, ve vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti na VŠ.
Podle průzkumu z roku 2008 má více než polovina absolventů FSI zajištěno pracovní místo již před ukončením studia, asi 95 % absolventů je zaměstnáno do 3 měsíců od ukončení studia a asi třetina pracuje do dvou let na manažerských pozicích.
Absolventi FSI zpravidla nacházejí bez problémů zaměstnání v oboru, který vystudovali, přičemž poptávka po absolventech FSI stále vzrůstá. Obecně platí, že FSI nevychovává nezaměstnané absolventy.

Každý studijní program se dělí na obory studia, které jsou vyjmenovány níže.

Aplikované vědy v inženýrství

Navazující magisterský studijní program „Aplikované vědy v inženýrství“ se člení na následujících 7 oborů:

Strojní inženýrství

Navazující magisterský studijní program „Strojní inženýrství“ se člení na následujících 14 oborů:

V kombinované formě studia lze studovat následující obory: Aplikovaná informatika a řízení, Kvalita, spolehlivost a bezpečnost, Strojírenská technologie, Strojírenská technologie a průmyslový management, Výrobní stroje, systémy a roboty.

Vynikajícím studentům s příslušnými jazykovými schopnostmi nabízí fakulta magisterské studium oborů s dvojím diplomem. Kromě inženýrského diplomu VUT je absolventům udělen také diplom zahraniční univerzity. Jde o následující obory:

Návaznost magisterského studia na bakalářské

Pro návaznost studia platí následující pravidla:
SPORT    KOLEJE    VUT V Brně
Design: Haltof V., Kozubík R.  Realization: Kozubík R.    (c) 2009 FSI, VUT v Brně